واژه "تقدیر" واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه پارسی "سرنوشت" را به کار بریم.
 
 
تقدیر (عربی)  >  سرنوشت (پارسی)