واژه "امتحان" واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه پارسی "آزمون" را به کار بریم.
 
 
امتحان (عربی)  >  آزمون (پارسی)