به جای واژه بیگانه « محتوا » میتوانیم به سادگی واژه پارسی "درونمایه" را به کار گیریم.

«محتوا»  >   «درونمایه»

گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست به دست هم میتوانیم!