واژه "ذخیره" واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه پارسی "اندوخته" را به کار بریم.
 
 
ذخیره (عربی)  >  اندوخته (پارسی)