واژه «خلافکار» از واژه های بیگانه و پُرکاربرد در زبان «پارسی» امروز است.

به جای آن میتوانیم به سادگی واژه زیبای پارسی "تبهکار" را به کار گیریم.

 
خلافکار  >  تبهکار