به جای  « تا به حال » میتوانیم بگوییم "تاکنون"

تا به حال  >   تاکنون

گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست به دست هم میتوانیم!