واژه "شعر" واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه پارسی "سروده" را به کار بریم.
 
 
شعر (عربی)  >  سروده (پارسی)