"تحمل" از واژه های بیگانه بسیار پر کاربرد در پارسی است.

بجاست اگر بکوشیم جایگزینهای پارسی زیر را برای آن بکار ببریم :

تحمل کردن > تاب آوردن ، برتابیدن ، سازش، بر دوش کشیدن
 پرتحمل > پرتاب ، شکیبا
 تحمل پذیر > رنج پذیر
 عیرقابل تحمل > توانفرسا ، جانکاه

 این محنت برای من عیرقابل تحمل است > این اندوه برای من جانفرسا (برنتافتنی) است

 سنگینی بار زندگی را تحمل میکنیم > سنگینی بار زندگی را به دوش میکشیم (بر می تابیم)