صدای سگ ها به گونه ی  واق واق، عوعو و مانند این ها شنیده می شود و نه پارس پارس.

کاربرد  «واژۀ پارس کردن» نادرست می باشد.

به جای آن واق واق کردن و عوعو کردن را به کار گیریم.