به جای «خـیـاطی» بگوییم  «دوزنـدگـی»

«خـیـاط»  -->     «جـامـه دوز»
«خـیـاطی»  -->  «دوزنـدگـی»

گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست به دست هم میتوانیم!