به جای «قابل دسترس» بگوییم "دست یافتنی"

«قابل دسترس» --> «دست یافتنی»
«غیر قابل دسترس» --> «دست نیافتنی»

گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست به دست هم میتوانیم!