واژه "حرفه" واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه پارسی "پیشه" را به کار بریم.
 
 
حرفه (عربی)  >  پیشه (پارسی)
 
«حــرفــه‌ای» --> «پیــشــه‌کار، چیره‌دست»