واژه «وصلت» از واژه های بیگانه «عربی» در زبان «پارسی» امروز است.

به جای آن میتوانیم به سادگی "پیمان همسری"را به کار گیریم.وصلت(عربی)   >   پیمان همسری(پارسی)‌