در واژه‌ی دو بخشی پارسی-تازی "چقدر" ( = چه + قدر) ، گاهی میشود واژه‌ی "قدر" ( = اَندازه، اَند، ارزش، بها) را کنار گذاشت: