واژه "اصرار" واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه پارسی "پافشاری" را به کار بریم.
 
 
اصرار (عربی)   >   پافشاری (پارسی)
 
اصرار کردن      >    پافشاری کردن