به جای "موفق باشید"  بگوییم  "پیروز باشید"

"موفق باشید"  >  "پیروز باشید" - "کامیاب باشید"