به جای لحظه به لحظه بگوییم دم به دم - دمادم


لحظه به لحظه  >   دم به دم - دمادم