به جای "به تدریج" بگوییم "کم کم"

به تدریج   >   کم کم