به جای "اولین" بگوییم "نخستین"

 

 اولین  >   نخستین