به جای "تست" بگوییم  "آزمایش"

 

تست   >   آزمایش