به جای "مفقود شده"  بگوییم  "گم شده"

 

مفقود شده   >   گم شده