واژه "قرن" واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه پارسی "سده" را به کار بریم.
 
 
قرن (عربی)  >  سده (پارسی)