واژه "تحقیق"  واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه زیبای پارسی "پژوهش" را به کار بریم.


تحقیق  >  پژوهش


مرکز تحقیقات  >  پژوهشگاه