واژه های " قدم" و "اول" واژه های بیگانه (عربی)  هستند .

به جای آنها میتوانیم واژه های زیبای پارسی "گام" و "نخست" را به کار بریم.


قدم اول  >  گام نخست