واژه " اخیرا" " واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه زیبای پارسی "به تازگی" را به کار بریم.


اخیرا"  > به تازگی