مواجه (عربی) > روبرو (پارسی)

واژه "مواجه" واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه پارسی "روبرو" را به کار بریم.
 
 
مواجه (عربی)  >  روبرو (پارسی)

مواجه شدن  >  روبرو شدن
مواجه ساختن  >  روبرو کردن، روبرو ساختن
/ 0 نظر / 13 بازدید