به جای واژه پرکاربرد "تحمل" چه جایگزینی به کار گیریم

"تحمل" از واژه های بیگانه بسیار پر کاربرد در پارسی است.

بجاست اگر بکوشیم جایگزینهای پارسی زیر را برای آن بکار ببریم :

تحمل کردن > تاب آوردن ، برتابیدن ، سازش، بر دوش کشیدن
 پرتحمل > پرتاب ، شکیبا
 تحمل پذیر > رنج پذیر
 عیرقابل تحمل > توانفرسا ، جانکاه

 این محنت برای من عیرقابل تحمل است > این اندوه برای من جانفرسا (برنتافتنی) است

 سنگینی بار زندگی را تحمل میکنیم > سنگینی بار زندگی را به دوش میکشیم (بر می تابیم)

/ 0 نظر / 11 بازدید