ثبت نام > نام نویسی

به جای گزاره «ثبت نام» میتوانیم به سادگی گزاره زیبای پارسی "نام نویسی" را به کار گیریم.

«ثبت نام»  >  «نام نویسی»

گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست به دست هم میتوانیم!

/ 0 نظر / 8 بازدید