مرداد > امرداد

 
امُرداد : بی مرگی
مُرداد : مرگ
"امرداد"، یک واژه اوستایی است به چم(معنی) بی مرگی و جاودانگی.
که امروز بیشتر مردم به آن "مرداد" می گویند که چم "مرگ" می دهد.

از یکجا بایستی نادرستی ها را کنارگذاشت و رو به سوی درستی رفت. از همین رو برای نخستین گام، می توان به هرکسی که واژه مرداد را به کار برد ، واژه درست "امرداد" را یادآور شد.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید