عقاید مختلف > باورهای گوناگون

واژه های "عقاید" و "مختلف" واژه های بیگانه (عربی)  هستند .

به جای آنها میتوانیم واژه های زیبای پارسی "باورها" و "گوناگون" را به کار بریم.


عقاید مختلف  >  باورهای گوناگون

/ 1 نظر / 7 بازدید
جیگیلی

با افتخار لینکتون کردم ....[گل]