تحول (عربی) > دگرگونی (پارسی)

واژه "تحول" واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه پارسی "دگرگونی" را به کار بریم.
 
 
تحول (عربی)  >  دگرگونی (پارسی)

تحولات  >  دگرگونی ها
/ 1 نظر / 10 بازدید