عکس العمل > واکنش

واژه "عکس العمل" از واژه های بیگانه (عربی) و پرکاربرد در زبان امروزه است .

به جای آن میتوانیم به سادگی واژه زیبای پارسی "واکنش" را به کار بریم.

عکس العمل > واکنش


نمونه های زیر را ببینید:

عکس العمل شما به این کار ، مناسب نبود > واکنش شما به این کار ، پسندیده (سنجیده) نبود.
هر عملی یک عکس العمل دارد > هر کنشی ، واکنشی دارد.گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست به دست هم میتوانیم !

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید