بی احتیاط > بی پروا

واژه «بی احتیاط» از واژه های بیگانه «عربی» و پُرکاربرد در زبان «پارسی» امروز است.

به جای آن میتوانیم به سادگی واژه زیبای پارسی "بی پروا "  را به کار گیریم.

«بی احتیاط» --> «بی پروا »
«بی احتیاطی» --> «بی پروایی»
...
خوشبختانه این واژه«بی پروا » در میان پارسی زبانان افغانستان و تاجیکستان کاربرد فراوانی دارد ...

گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست به دست هم میتوانیم!
/ 0 نظر / 9 بازدید